Pozostate instrukcje bezpieczenstwa

• Nie nalezy uzywae wtyczek adapterowych lub usuwae kotka obwodu ochronnego z wtyczki. Jezeli konieczne jest uzycie przedtuzacza to nalezy uzye przedtuzacza 3-zytowego z prawidtowo potqczonym przewodem ochronnym.

• System komputerowy nalezy zabezpieczye przed nagtymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napi^cia, uzywajqc eliminatora przepi^e, urzqdzenia dopasowujqcego lub bezzaktoceniowego zrodta zasilania.

• Nalezy upewnie si$, aby nic nie lezato na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie byty umieszczone w miejscu, gdzie mozna bytoby na nie nadeptywae lub potykae si$ o nie.

• Nie nalezy rozlewae napojow ani innych ptynow na system komputerowy.

• Nie nalezy wpychae zadnych przedmiotow do otworow systemu komputerowego, gdyz moze to spowodowae pozar lub porazenie prqdem, poprzez zwarcie elementow wewn^trznych.

• System komputerowy powinien znajdowac siç z dala od grzejników i zródet ciepta. Ponadto, nie nalezy blokowac otworów wentylacyjnych. Nalezy unikac ktadzenia luznych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez mozliwosci cyrkulacji powietrza wokót niego.

0 0

Post a comment